Kamal Farhan: pragmatický lékař, který málokdy projeví názor

Volby

Kamal Farhan se na schůzích poslanecké sněmovny neprojevil jako žádný velký řečník. Když na plénu promluvil, tak většinou velmi pragmaticky k projednávaným návrhům, nebo k organizačním záležitostem. Mimo tyto příležitosti vyjádřil svůj postoj či názor jen výjimečně.

Jednou z těchto výjimek byla 20. schůze sněmovny v říjnu 2018. Na programu byla diskuze k návštěvě delegace Poslanecké sněmovny ve dnech 14. – 16. října 2018 v Ruské federaci. Kamal Farhan reagoval především na lidoveckého poslance Jan Lipavského, který kritizoval předsedu sněmovny Radka Vondráčka za jeho vystoupení v Moskvě a nazval jeho přístup lokajským. Kamal Farhan se Vondráčka zastal a okomentoval diskuzi slovy: „Tady bylo vyčteno panu předsedovi: Vy jste neučinil to gesto. Pan předseda to samozřejmě zmínil. On učinil jiné gesto. On uctil památku v rámci Poslední adresy tří mrtvých lidí. Já si myslím, že každý učiní nějaké gesto, které považuje za důležité. Vy jste říkal, že vnímáte zahraniční politiku se čtyřmi ministry. My máme, pokud dobře vím, jednoho ministra zahraničí, jednoho pana prezidenta. Já to prostě vnímám takhle. To jsou vaše konstrukty, které vy máte ve své hlavě, a vnímáte prostě tu realitu světa jinak. A zase já ji vnímám jinak.“

A zmínil také výtku opozice, že Vondráček nepřizval k cestě do Ruska předsedu Senátu. „Já samozřejmě nevím, kolikrát předseda Senátu jeho pozval na nějakou společnou cestu. Prostě my si tady můžeme vyčítat spoustu věcí, ale jsou to jenom konstrukty v našich hlavách, které vnímají realitu tak, jak chtějí vnímat. A určitě se tady nezaštiťuji, že občané České republiky… Jako já nevím, já znám spoustu občanů, kteří by takovou cestu podpořili,“ dodal.

Striktně proti návratu kuřáků do uzavřených prostor

Svůj názor na projednávané téma vyjádřil také na 13. schůzi sněmovny v květnu 2018. Tehdy vystoupil proti návrhu 86 poslanců v čele Markem Bendou, kteří chtěli prosadit zmírnění zákazu kouření a povolit například vznik kuřáren. Kamal Farhan při této příležitosti pronesl svoji zřejmě nejdelší řeč za celé volební období. „Chtěl bych zdůraznit, že nejsem nepřítelem svobodného podnikání, nejsem nepřítelem kouření. Naopak mám pro kouření pochopení, protože ještě donedávna jsem byl praktikujícím kuřákem klasických cigaret. Ale proti čemu jsem, je pasivní kouření, kterému nějakým způsobem můžeme zabránit. Chtěl jsem říct, že první trendy ukazují, že již došlo ke snížení komplikací v rámci následků kouření. Samozřejmě je to zatím krátká doba, takže ty výsledky ještě nejsou tak přesvědčivé. Na druhou stranu můžeme vycházet ze statistik v rámci Evropské unie, kde jsou tyto trendy jednoznačné, a já nemám důvod pochybovat o tom, že v České republice je to jinak,“ uvedl.

zdroj: psp.cz

A vyjádřil se také k argumentům předkladatelů novely, kteří podotýkali, že podle nich je kouření na ulici nedůstojné, a že poté, co zákon vyhnal loni kuřáky na ulici, jsou příliš na očích dětem a mládeži. „Je to vždycky úhel pohledu. Já si myslím, že ať děti a mládež vidí, že kouření je nedůstojné, že kouření škodí zdraví, a dívají se na to úplně jiným pohledem. Protože mládež a děti obecně začínají kouřit v rámci nějaké své socializace na koncertech, v restauracích a dalších zařízeních. Takže nemůžu s tím souhlasit, že je to špatný příklad,“ konstatoval.

V debatě také upřesnil, že v České republice umírá ročně na následky kouření více než 15 tisíc lidí a další tři tisíce umírají na následky pasivního kouření. „To jinými slovy znamená, že na následky pasivního kouření umírá v České republice každé tři hodiny jeden člověk. Během našeho zasedání již umřeli čtyři lidé na následky pasivního kouření. Více než pět tisíc lidí umírá na bronchogenní karcinom. Více než tři a půl tisíce lidí umírá na komplikace chronické obstrukční choroby bronchopulmonální. Nikomu z vás bych nepřál, aby na tyto komplikace kouření skončil jeho život,“ dodal.

Online registry a sdílení dat

Kamal Farhan předložil během čtyř let ve sněmovně celkem šest písemných pozměňovacích návrhů, z toho tři k novele zákona o ochraně veřejného zdraví.V květnu 2019 podal pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o léčivech, který umožnil mimo jiné sdílení dat o lécích, které pacient užívá. Oprávnění k přístupu získali všichni poskytovatelé zdravotních služeb, kteří mají certifikát k systému eRecept, a také ČSSZ, která tyto údaje může využít k ověřování totožnosti ošetřujících lékařů v rámci svého systému eNeschopenka.

Jeho návrh k zákonu o zpracování osobních údajů ze září 2018 se týkal údajů vedených v Národním registru poskytovatelů zdravotnických služeb. Farhan mimo jiné navrhnul, aby registr vedl informace o přístrojovém vybavení zdravotnických zařízení, aby o něm měli pacienti přehled. Jeho návrh dále zrušil povinnost pro zdravotnická zařízení uchovávat v listinné podobě dokumenty, které byly převedeny do elektronické verze. V lednu 2020 navrhl Kamal Farhan v rámci změny lázeňského zákona  převedení Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů (RL PLZ) pod Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem.

Kamal Farhan je od 24. 1. 2018 členem správní rady VZP. Ve sněmovně byl zpravodajem sněmovny k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o VZP ČR a o zaměstnaneckých pojišťovnách, či k návrhům výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven.

Cool Timeline

2020
Zákon o požární ochraně
29. 9. 2020 předložil spolu s dalšími 30 poslanci (včetně Jana Volného a Barbory Kořanové) Novelu zákona o požární ochraně, která stanoví podmínky pro včasnou výstrahu před mimořádnými událostmi u zařízení sociálních služeb s pobytovými službami a u památkově chráněných staveb. Vláda vydala souhlasné stanovisko 27. 10. 2020. Návrh je nyní ve třetím čtení a aktuálně byl zařazen na pořad 111. schůze.
Odškodnění demonstrantů ze srpna 1969

10. 7. 2020 předložil spolu s dalšími 91 poslanci (včetně Martina Baxy, Barbory Kořanové, Ilony Mauritzové) Novelu zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací. Cílem bylo odškodnit občany tehdejší ČSSR (nebo jejich rodiny), kteří byli v období od 19. srpna 1969 do 22. srpna 1969 zraněni v souvislosti se zásahem Veřejné bezpečnosti, Sboru národní bezpečnosti, lidových milicí či jiné ozbrojené složky při potlačení demonstrací proti invazi. Zákon byl přijat a vyhlášen 27. 11. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 196 pod číslem 482/2020 Sb.

Česká komora všeobecných a dětských sester

10. 6. 2020 předložil spolu s dalšími 15 poslanci Novelu zákona o České komoře všeobecných a dětských sester, který by tuto komoru umožnil zřídit. Vláda zaslala 14. 7. 2020 neutrální stanovisko a předseda sněmovny doporučil projednání návrhu zákona 11. 8. 2020. Poslanci se k projednání zatím nedostali, návrh je nyní zařazen na pořad 111. schůze.

2019
Zahrádkářský zákon

29. 10. 2019 předložil spolu s dalšími 28 poslanci (včetně Jana Volného, Barbory Kořanové) návrh zahrádkářského zákona, který upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, stanoví způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při její podpoře. Zákon byl schválen a vyhlášen 9. 6. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 221/2021 Sb.

Právo na digitální služby

28. 3. 2019 předložil spolu s dalšími 132 poslanci (včetně Jana Volného, Barbory Kořanové, Lukáše Bartoně, Martina Baxy, Jiřího Valenty, Jany Levové, Ilony Mauritzové) Novelu zákona o právu na digitální služby, která upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci. Zákon byl schválen a vyhlášen 17. 1. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 5 pod číslem 12/2020 Sb.

Klouzavý mandát poslance

4. 2. 2019 předložil spolu s dalšími 45 poslanci (včetně Jana Volného, Barbory Kořanové, Lukáše Bartoně) novelu ústavního zákona, která má vyřešit neslučitelnost funkcí poslance a člena vlády pomocí institutu tzv. klouzavého mandátu – mandát poslance „sklouzne“ na jeho náhradníka, který kandidoval na kandidátní listině téže politické strany nebo politického hnutí ve stejném volebním kraji. Vláda vydala neutrální stanovisko 6. 3. 2019, zákon byl schválen ve třetím čtení 18. 6. 2021 a nyní je projednáván v Senátu.

2018
Zákaz kamionů v levém pruhu dálnice

20. 12. 2018 předložil spolu s dalšími 45 poslanci (včetně Jana Volného, Barbory Kořanové a Jiřího Valenty) Novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Ta měla zakázat řidičům nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidičům jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, jízdu v levém pruhu na dálnici v pracovních dnech od 6.00 do 22.00 hodin. Po neutrálním stanovisku vlády prošel návrh až do třetího čtení, odkud byl pak v lednu 2020 vrácen do druhého. To bylo  6. 3. 2020 přerušeno. Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).

Prevence havárií v chemickém průmyslu

29. 11. 2018 předložil spolu s dalšími 23 poslanci (včetně Jana Volného) Novelu zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Vláda vydala souhlasné stanovisko 19. 12. 2018 a návrh byl doporučen k projednání, poslanci se k němu ale dosud nedostali.

Transplantační zákon

22. 10. 2018 předložil spolu s dalšími 16 poslanci (včetně Ilony Mauritzové) novelu transplantačního zákona, jejímž cílem bylo usnadnit odběr orgánů od cizinců zemřelých na území ČR tím, že bude upřednostněno přímé kontaktování osoby blízké zemřelého. „Stávající právní úprava je příliš komplikovaná a nepříliš funkční, a zcela tak nenaplňuje cíl, s jakým byla přijímána. V jejím důsledku tak v zásadě přicházíme o možnost odběru orgánů od cca 15 cizinců zemřelých na našem území ročně, což může představovat až 100 orgánů vhodných k transplantaci,“ uvádí poslanci v důvodové zprávě. Návrh byl přijat v prvním čtení 25. 1. 2019. Zákon byl vyhlášen 9. 4. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 97/2019 Sb.

Národní sportovní agentura

16. 7. 2018 předložil spolu s dalšími 52 poslanci ( včetně Barbory Kořanové a Jana Volného) Novelu zákona o podpoře sportu, kterou byla zřízena Národní sportovní agentura. Zákon byl schválen ve třetím čtení 13. 3. 2019. Přes následné zamítnutí Senátem byl zákon vyhlášen 16. 7. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 178/2019 Sb.