O nás/About us

O nás (English version below)

Apel je nezávislý regionální online magazín zaměřený na dění v Plzni a Plzeňském kraji. Chceme přinášet zajímavé lidské příběhy odehrávající se všude kolem nás. Chceme ale psát i o tom, co bychom měli všichni vědět, než hodíme lístek do volební urny.

Nenabízíme infoservis a nejsme platforma pro politické kampaně. Nejsme čtvrtá velmoc ani pátá kolona. Neděláme novinařinu od stolu. Jsme v kontaktu s těmi, o kterých píšeme, stejně jako se čtenáři. Chceme vědět, co vás zajímá, i co vás trápí. Pište nám, čí příběh byste si rádi přečetli, nebo o čem se podle vás málo mluví.

A proč APEL? Německý filozof Karl Otto Apel byl spoluzakladatelem etiky diskurzu – zjednodušeně se dá říct, že se snažil o formu diskuze bez předsudků, jejímž cílem je společné hledání konsenzu a pravdy. A posláním tohoto magazínu je „apel“ k tomu, abychom si všichni více všímali, co se kolem nás děje, ale také abychom se spolu bavili slušně, se vzájemným respektem a bez předsudků. Což se hlavně ve virtuálním prostředí bohužel často neděje.

Naši redakční politiku a etické zásady najdete ZDE.

Napadá vás téma, o kterém byste se rádi dověděli více? Je něco, o čem se nemluví, ale mělo by? Nebo znáte někoho z Plzeňska, s kým byste si rádi přečetli rozhovor? Napište nám!

POZOR! Chcete umlčet kritickou žurnalistiku? Čtěte zde!

Šikanózní žaloby = mezinárodní ostuda

Upozorňujeme subjekty, které by chtěly umlčet kritickou žurnalistiku pomocí šikanózních trestních oznámení a soudních procesů, tzv. SLAPP (strategic lawsuit against public participation), že každý takový pokus bude ihned zaregistrován na platformách CoE, a CASE, což jsou nástroje sledované Evropskou komisí, Evropským parlamentem a mezinárodními organizacemi a institucemi činnými v oblasti lidských práv.

Který advokát chce mít pošpiněnou reputaci tím, že se svými profesními schopnostmi bude podílet na pokusu umlčet novináře, jenž chce veřejnosti sdělit závažné informace, na které mají občané právo? Pokud by se takový našel, nechť počítá s tím, že naše novináře budou v šikanózních soudních procesech zastupovat renomovaní právní zástupci s plnou podporou týmu právníků z mezinárodních organizací.

V legislativním procesu je již také Evropská směrnice na ochranu novinářů a občanské společnosti proti šikanózním soudním žalobám.

Web Apel-plzen.cz byl vytvořen díky finanční podpoře Dánské unie novinářů (Dansk Journalistforbund) a jejího klubu novinářů na volné noze (FreelanceGruppen).

V roce 2021/2022 byl podpořen grantem z programu Stars4Media.

About us

Apel-plzen.cz is an independent regional online magazine focused on events in Pilsen and the Pilsen region. We want to bring interesting human stories happening all around us. But we also want to research and share information we all should know before throwing our ballot into the ballot box.

We don’t offer a quick infoservice and we’re not a platform for political campaigns. We don’t do journalism from a desk. We are in touch with those we write about as well as with our readers. We want to know what people care about, and what’s on their mind.

And why APEL? The German philosopher Karl Otto Apel was a co-founder of discourse ethics – he sought a form of discussion without prejudice, aimed at a common search for consensus and truth. And the mission of this magazine is to “appeal” to all of us to be more aware of what is going on around us, but also to talk to each other in a civil, mutually respectful and non-judgmental way. Which is unfortunately not often the case, especially in the virtual environment.

You can find our editorial policy and ethical principles HERE.

ATTENTION! Do you want to silence critical journalism? Read here!

Abusive lawsuits = international disgrace

We would like to alert those who would like to silence critical journalism by means of abusive criminal charges and lawsuits, so-called SLAPPs (strategic lawsuits against public participation), that any such attempt will be immediately registered on the CoE and CASE platforms, which are tools monitored by the European Commission, the European Parliament and international human rights organisations and institutions.

Which lawyer wants to have his reputation tarnished by using his professional skills to attempt to silence a journalist who wants to communicate to the public serious information to which citizens have a right to know? If such a person can be found, let him or her count on the fact that our journalists will be represented by reputable lawyers with the full support of a team of lawyers from international organisations in such trials.

A European Directive to protect journalists and civil society against harassment lawsuits is also already in the legislative process.

The website Apel-plzen.cz was created thanks to the financial support of the Danish Journalists’ Union (Dansk Journalistforbund) and its Freelance Journalists’ Club (FreelanceGruppen).
In 2021/2022 it was supported by a Stars4Media grant.