Redakční etika

REDAKČNÍ POLITIKA A ETIKA / EDITORIAL POLICY AND ETHICS

Prohlášení o poslání

Web Apel-plzen.cz byl založen v roce 2021 jako nezávislý regionální online magazín zaměřený na dění v Plzni a Plzeňském kraji. Hájíme právo veřejnosti na informace a při tvorbě obsahu je pro nás zásadní přesnost, spravedlnost, transparentnost a dodržování nejvyšších etických standardů v žurnalistice. Naši novináři žijí a pracují v regionu, o kterém informujeme.

Obecné zásady

Dbáme na spravedlnost. Zatímco spory o objektivitu jsou nekonečné, pojem spravedlnosti je něco, co redaktoři i čtenáři snadno pochopí, a o co usilujeme. Spravedlnost vyplývá z několika jednoduchých principů:

Úplnost – žádný příběh není spravedlivý, pokud vynechává skutečnosti, které mají zásadní význam nebo důležitost.

Relevance – žádný příběh není spravedlivý, pokud obsahuje nepodstatné informace na úkor významných skutečností.

Poctivost a upřímnost – žádný příběh není spravedlivý, pokud vědomě či nevědomě zavádí nebo dokonce klame čtenáře.

Vyhýbáme se aktivnímu zapojení do jakýchkoli stranických záležitostí – politiky, komunálních záležitostí, demonstrací – které by mohly ohrozit nebo zdánlivě ohrozit naši schopnost spravedlivě informovat a editovat.

Striktně rozlišujeme názory od zpravodajství. Pro názory a vlastní pohled redaktorů je vyhrazena rubrika Komentáře.

Transparentnost považujeme za základ pro budování důvěry čtenářů v náš obsah. Informace o tom, kdo provozuje web Apel-plzen.cz, jsou k dispozici na stránce https://apel-plzen.cz/kontakt/.

Neodkazujeme na stránky, které podporují nezákonnou činnost nebo jí napomáhají.

Zdroje

Při tvorbě informačního obsahu se snažíme vždy mít alespoň dva zdroje faktických informací, které by na sobě měly být nezávislé. Upřednostňujeme zdroje, které mají informace z první ruky nebo je přímo znají. Jako druhý zdroj může někdy posloužit příslušný dokument. Existují situace, kdy zveřejníme informace z jediného zdroje, ale rozhodnutí o použití jediného zdroje závisí na jeho spolehlivosti a na tom, na jakém základě informace z tohoto zdroje pochází.

Nejmenované zdroje citujeme pouze v případě, že zveřejnění informace je ve veřejném zájmu a informace nelze získat jiným způsobem.

Za určitých okolností nemáme jinou možnost než poskytnout zdrojům anonymitu. Uvědomujeme si, že v některých situacích můžeme čtenářům poskytnout lepší a úplnější informace, pokud zdroji umožníme, aby zůstal nejmenován, než kdybychom trvali na jeho uvedení.

Například nám zdroje nebudou ochotny prozradit informace o korupci nebo o neshodách na vysoké politické úrovni, pokud by je prozrazení jejich totožnosti mohlo stát práci nebo je vystavit újmě. Uvědomujeme si, že oznamovatelé, tzv. whistlebloweři, hrají často důležitou roli při odhalování korupce a dalších nekalých praktik v institucích placených z veřejných peněz a jsou proto důležitým partnerem při kontrole moci.

Pokud jsme nuceni spoléhat se na nejmenované zdroje, vyhýbáme se tomu, aby byly jediným základem zprávy. Nejmenovaným zdrojům nedovolujeme osobní útoky.

Nejmenovaný zdroj popisujeme co nejpodrobněji, abychom vyvsětlili jeho důvěryhodnost. Pouhé připsání komentáře “zdroji” je nedostatečné.

Pokud je to možné, čtenářům sdělujeme důvod, proč zdroj požádal o anonymitu nebo proč mu byla anonymita poskytnuta.

Reportér musí identifikovat každý nejmenovaný zdroj editorovi.

Pokud se spoléháme na informace šířené prostřednictvím sociálních médií, ověřujeme totožnost jejich autora.

Citace

Citace mají vždy obsahovat přesná slova, která někdo pronesl, s výjimkou drobných gramatických a syntaktických oprav. Závorky v citátech jsou vhodné jen zřídka a téměř vždy se jim lze vyhnout.

Obvykle uvádíme, pokud byl citát získán jiným způsobem než v ososbním rozhovoru: e-mailem, v připraveném prohlášení, na televizní tiskové konferenci. Pokud vedeme rozhovor prostřednictvím překladatele, označujeme citace získané tímto způsobem.

Nepředstíráme, že zdroj poskytl vyjádření našemu reportérovi, pokud jsme jej získali prostřednictvím třetí strany.

Standardy ověřování a kontroly faktů

Podnikáme řadu kroků k zajištění přesnosti obsahu:

Zkoumáme tvrzení se skepticismem, zpochybňujeme předpoklady a tradiční názory, ověřujeme informace u odborníků na danou problematiku a snažíme se potvrdit to, co nám zdroje sdělí, rozhovorem s dalšími informovanými lidmi nebo nahlédnutím do dokumentů. Fakta, jako jsou technické termíny a statistiky, ověřujeme podle zdrojových dokumentů nebo si ujasňujeme, kdo informace poskytuje. Příslušné součásti příběhu můžeme poskytnout primárnímu zdroji nebo externímu odborníkovi, aby je ověřil.

Stojíme si za tím, že informace jsou přesné, a pokud se prokáže naše pochybení, co nejrychleji je změníme a transparentně informujeme čtenáře o rozsahu chyby.

Vždy vítáme zpětnou vazbu od našich čtenářů a zdrojů ohledně informací, které zveřejňujeme.

Pravidla pro opravy

Usilujeme o přesné informace a opravujeme všechny významné chyby, na které jsme upozorněni, v co nejkratším časovém úseku. To platí i pro opravy drobných chyb, například překlepů.

Jak se příběh vyvíjí, nezaznamenáváme aktualizace, pokud neexistuje zvláštní důvod pro přidání nových informací nebo jiné změny. Každý příběh obsahuje informaci o času původního zveřejnění i o času poslední aktualizace.

Chcete-li nahlásit chybu, pošlete e-mail na adresu redakce@apel-plzen.cz a uveďte, co je třeba opravit, kde byla chyba nalezena (adresu URL článku) a další doplňující informace.

Odstraňování informací

Obecně platí, že neodstraňujeme obsah ani podrobnosti, jako jsou jména, z našich webových stránek a archivů. Jednotlivé žádosti o odstranění, redigování nebo stažení zveřejněného obsahu posuzuje v jednotlivých případech redakční rada, která zvažuje, zda se od zveřejnění nezměnily okolnosti.

Diverzita

Inkluzivita je základem novinářského myšlení a jednání. Složité problémy, kterým jako společnost čelíme, vyžadují respekt k různým názorům. Rasa, třída, generace, pohlaví a geografie – to vše ovlivňuje úhel pohledu. Odrážení těchto rozdílů v našem zpravodajství vede ke kvalitnějším a diferencovanějším příběhům a k lepší informovanosti společnosti.

Máme zájem o názory různých etnických, občanských a podnikatelských skupin v komunitě, pro kterou tvoříme obsah. Vyzýváme čtenáře, aby nám dali vědět o příbězích v jejich okolí, které si zaslouží pozornost společnosti.

Zapojení čtenářů a zpětná vazba

Naši čtenáři jsou přímými svědky života v regionu – veřejné bezpečnosti, politiky, bydlení, sociálních hnutí, školství, kultury. Jejich postřehy mohou pomoci utvářet naši agendu. Vítáme návrhy na témata a události, o nichž bychom měli informovat, kontakty na zdroje, s nimiž bychom se měli poradit, i připomínky a stížnosti ke zpravodajským článkům. Jsme přesvědčeni, že zpravodajské organizace mají povinnost zapojit veřejnost do diskuse o hodnotách, otázkách a myšlenkách, které ovlivňují současnou společnost a dění kolem nás.

EDITORIAL POLICY AND ETHICS

Mission Statement

The website Apel-plzen.cz was founded in 2021 as an independent regional online magazine focused on reporting from Pilsen and the Pilsen region. We defend the public’s right to information, and accuracy, fairness, transparency and adherence to the highest ethical standards in journalism are essential to us when creating content. Our journalists live and work in the region we cover.

General principles

We are committed to fairness. While arguments about objectivity are endless, the concept of fairness is something that editors and readers can easily understand, and something we strive for. Fairness follows from a few simple principles:

Completeness – No story is fair if it omits facts that are of vital importance or significance.

Relevance – No story is fair if it includes irrelevant information at the expense of important facts.

Honesty and Sincerity – No story is fair if it knowingly or unknowingly misleads or even deceives the reader.

We avoid active involvement in any partisan issues – politics, municipal affairs, demonstrations – that might compromise or appear to compromise our ability to report and edit fairly.

We strictly distinguish between opinion and news reporting. The Comments section is reserved for the opinions and personal views of the editors.

We view transparency as essential to building reader trust in our content. Information about who runs Apel-plzen.cz is available at https://apel-plzen.cz/kontakt/ .

We do not link to sites that encourage or facilitate illegal activity.

Resources

When creating informational content, we always try to have at least two sources of factual information that should be independent of each other. We prefer sources that have first-hand information or direct knowledge. Sometimes a relevant document can serve as a second source. There are situations where we will publish information from a single source, but the decision to use a single source depends on its reliability and the basis on which the information comes from that source.

We will only quote unnamed sources if the publication of the information is in the public interest and the information cannot be obtained in any other way.

In some circumstances, we have no choice but to grant sources anonymity. We recognise that in some situations we may be able to provide better and more complete information to readers if we allow a source to remain unnamed than if we insist on naming them.

For example, sources will be unwilling to disclose information to us about corruption or high-level political disagreements if revealing their identity could cost them their job or expose them to harm.

We recognise that whistleblowers often play an important role in exposing corruption and other malpractices in institutions financed with public money and are therefore an important partner in controlling the power.

If we are forced to rely on unnamed sources, we avoid making them the sole basis of the report. We describe the unnamed source in as much detail as possible to enhance their credibility. Merely attributing a comment to a “source” is insufficient.

When possible, we tell readers why the source requested anonymity or why anonymity was granted.

The reporter must identify each unnamed source to the editor.

If we rely on information disseminated via social media, we verify the identity of the author.

Quotations

Quotations should always contain the exact words spoken by someone, with the exception of minor grammatical and syntactical corrections. Brackets in quotes are rarely appropriate and can almost always be avoided.

We usually inform if the quotation was obtained in a way other than in a face-to-face interview: by e-mail, in a prepared statement, at a televised press conference. If we conduct the interview through a translator, we indicate quotes obtained in this way.

We do not pretend that the source provided the statement to our reporter if we obtained it through a third party.

Standards of verification and fact-checking

We take a number of steps to ensure the accuracy of our content:

We examine claims with skepticism, challenge assumptions and traditional views, verify information with subject matter experts, and seek to confirm what sources tell us by talking to other knowledgeable people or consulting documents. We verify facts, such as technical terms and statistics, by consulting source documents or clarifying who is providing the information. We may provide relevant parts of the story to the primary source or to an outside expert to verify them.

We stand by the accuracy of the information and if we are proven wrong, we will change it as quickly as possible and transparently inform the readers of the extent of the error.

We always welcome feedback from our readers and sources about the information we publish.

Correction policy

We strive for accurate information and correct all significant errors brought to our attention as quickly as possible. This includes correcting minor errors such as typos.

As a story develops, we do not record updates unless there is a specific reason for adding new information or other changes. Each story includes information about the time of original publication and the time of the last update.

To report a mistake, please send an email to redakce@apel-plzen.cz  and include what needs to be fixed, where the mistake was found (the URL of the article) and any additional information.

Removing information

In general, we do not remove content or details, such as names, from our websites and archives. Individual requests to remove, redact or withdraw published content are considered on a case-by-case basis by the Editorial Board, which considers whether circumstances have changed since publication.

Diversity Policy

Inclusiveness is fundamental to journalistic thinking and action. The complex issues we face as a society require respect for diverse views. Race, class, generation, gender and geography all influence point of view. Reflecting these differences in our news coverage leads to better and more nuanced stories and a better informed society.

We are interested in the views of the diverse ethnic, civic and business groups in the community for which we create content. We encourage readers to let us know about stories in their neighborhoods that deserve community attention.

Reader engagement and feedback Our readers are direct witnesses to life in the area – public safety, politics, housing, social movements, education, culture. Their insights can help to shape our agenda. We welcome suggestions for topics and events we should cover, contacts for sources we should consult, and comments and complaints about news articles. We believe that news organizations have a responsibility to engage the public in a discussion of the values, issues and ideas that affect contemporary society and the events around us.