Ztráta mandátu po opuštění strany či klubu

24. 1. 2018 předložil spolu s dalšími 14 poslanci návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, který by zavedl institut ztráty mandátu poslance nebo senátora, který opustí příslušný klub a přejde do jiného, či zůstane nezařazený, nebo přejde do jiné politické strany. Zároveň byla součástí návrhu úprava, aby mandát poslance nebo senátora zanikl v důsledku pravomocného odsouzení k nepodmíněnému testu odnětí svobody za úmyslný trestný čin. Vláda vydala nesouhlasné stanovisko s odůvodněním, že návrh je v první části v rozporu s Ústavou České republiky i Listinou základních práv a svobod. S druhou částí návrhu nesouhlasila vláda především kvůli formulaci. Návrh zákona byl zamítnut v prvním čtení.