Martin Baxa: Neúnavný lobbista za kulturu a školství, ale i velký liberál

Volby

Pro Plzeňany není žádným překvapením, že poslanecké aktivity Martina Baxy ve Sněmovně směřují především k podpoře kultury a školství. Především během první poloviny mandátu se ale právě tyto dvě oblasti prosadit příliš nedařilo. „Vláda Andreje Babiše disponuje skutečně významnými částkami z roku na rok rostoucími, a kultura zůstává opravdovou popelkou, stranou zájmu této vlády, navzdory tomu, že vláda ji považuje za svoji prioritu,“ konstatoval Baxa na 39. schůzi 27. listopadu 2019. Zároveň vyčetl předsedovi vlády i nedodržení slibu učitelům. „Pan premiér opakovaně slíbil navýšení platu učitelů o 15 %, tohoto závazku se držel i pan ministr Plaga. Nicméně podíváme-li se do reality návrhu státního rozpočtu, tak jak se říká lidově – skutek utek. K navýšení o 15 % došlo pouze pro letošní rok, a to ani těch 15 % k učitelům nedoputovalo,“ uvedl tehdy. V pozměňovacím návrhu následně navrhl navýšení rozpočtu Ministerstva školství v kapitole výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací o částku 5,5 miliardy korun. Návrh sněmovna zamítla. Platy učitelů vzrostly nakonec až v roce 2020 meziročně o zhruba 10 procent.

V roce 2019 podal Baxa další pozměňovací návrh k rozpočtu, kterým prosazoval navýšení výdajů na kolonku Regionální kulturní infrastruktura tak, aby tato částka dosáhla alespoň 500 milionů korun. Z této položky měly jít prostředky na stavbu několika regionálních kulturních institucí (např. Západočeská galerie v Plzni, Janáčkovo centrum v Brně, vědecká knihovna v Ostravě). Ani tento návrh sněmovna neschválila.

Navýšení výdajového bloku Kulturní služby, podpora živého umění se Baxa dožadoval pozměňovacími návrhy ke státnímu rozpočtu každým rokem, až do letošního roku ovšem ne příliš úspěšně. Předkládal vždy především požadavek na výrazné navýšení Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů a položky Kulturní aktivity. Pro rok 2020, kdy byl ministrem kultury Antonín Staněk, měla být podpora těchto oblastí dokonce naopak ještě snížena. Až pro rok 2021, kdy na Ministerstvo kultury nastoupil Lubomír Zaorálek, došlo k výraznějšímu navýšení Programu na Baxou požadovaných 700 milionů korun a položky Kulturní aktivity na 664 milionů.

Ke schváleným novelám, pod kterými je Martin Baxa podepsán, patří například zrušení povinnosti přijímat do předškolního vzdělávání děti již od 2 let věku a povinné předškolní docházky pro děti od pěti let.

Kuřárny ani konopí neprošly, o alkoholu za volantem i na vodě se bude jednat

Stav k 31.8.2021, zdroj: psp.cz

V rámci předkládání zákonů se Martin Baxa věnoval i jiným oblastem než školství a kultuře. Z jeho aktivit ve sněmovně je patrné, že je stále věrný původním liberálně-demokratickým myšlenkám své strany. Chtěl například zrušit zákon o prodejní době, či zmírnit některé zákazy jako je kouření v hospodách, nulová tolerance alkoholu či držení marihuany. Hned v únoru 2018 byl jedním z 85 navrhovatelů novely kuřáckého zákona, která měla umožnit vznik kuřáren u gastropodniků a opětovně povolit kouření v malých hospodách a barech, které nepodávají jídlo. Návrh byl ale zamítnut v prvním čtení 29. 5. 2018.

V dubnu 2019 byl jedním z 17 poslanců, kteří předložili novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Cílem bylo povolit 0,5 promile alkoholu řidičům osobních aut, kteří jsou starší 21 let a mají řidičský průkaz déle než 24 měsíců, a také osobám jedoucím na zvířeti. V odůvodnění poslanci uvedli, že Česká republika je jednou ze 4 členských zemí Evropské unie, která ve svém právním řádu nemá stanovenou žádnou toleranci alkoholu v krvi u řidiče, a mezi legislativní hranicí pro toleranci určitého množství alkoholu v krvi řidiče a počtem obětí dopravních nehod neplatí přímá úměra. „Země, které mají nulovou toleranci, patří mezi země s největším počtem obětí dopravních nehod na milion obyvatel (Rumunsko 96, Maďarsko 64, ČR 62, Slovensko 46),“ uvádí důvodová zpráva poslanců. Zákon byl přes nesouhlasné stanovisko vlády doporučen k projednávání a je zařazen na pořad 111. schůze.

Alkohol chtěl Baxa povolit i vodákům. Byl jedním z předkladatelů dvou novel vodáckého zákona, jejichž cílem bylo prosadit alespoň 0,5 promile u vodáků, kteří neřídí loď. Návrh z dubna 2018 sněmovna zamítla poté, co se vrátila ze Senátu s přílepkem, který měl povolit za určitých okolností 0,5 promile i cyklistům. Skupina 78 poslanců zastoupená Lukášem Bartoněm, včetně dalších plzeňských poslanců Martina Baxy, Ilony Mauritzové, Barbory Kořanové, a Jiřího Valenty, předložila další návrh novely vodáckého zákona v podobném znění. Vláda  k němu vydala nesouhlasné stanovisko, přesto byl 4. prosince 2019 doporučen k projednání. Aktuálně je zařazen na pořad 111. schůze. 

Martin Baxa byl byl tolerantní také k marihuaně. V listopadu 2018 byl spolu s dalšími 39 poslanci (včetně Barbory Kořanové a Lukáše Bartoně) spolupředkladatelem novely zákona o návykových látkách. Šlo o návrh legalizace pěstování, zpracování a přechovávání malého množství konopí a jeho bezúplatné předání. Poslanci chtěli umožnit pěstování nebo zpracovávání až pěti rostlin konopí, přechovávání nejvýše 1250 g sušiny konopí nebo z tohoto množství získaných produktů z konopí s obsahem nejvýše 250 g THC17 ve vlastním obydlí. Mimo obydlí by bylo legální mít u sebe nejvýše 30 g sušiny konopí nebo z tohoto množství získané produkty z konopí s obsahem nejvýše 6 g THC. Novela měla dále umožnit bezúplatné předání nejvýše 30 g sušiny konopí nebo z tohoto množství získaných produktů jiné fyzické osobě starší 18 let. Vláda vydala nesouhlasné stanovisko 19. 12. 2018. Návrh byl zamítnut v prvním čtení, kam se dostal po více než dvou letech, 26. 1. 2021.

Drobné podnikatele chtěl Martin Baxa podpořit odpuštěním daně z příjmu za rok 2020. V červenci předložil společně s dalšími 19 poslanci novelu, která to navrhovala. Vláda k návrhu vydala nesouhlasné stanovisko, organizační výbor jej ale doporučil k projednání. Poslanci se k němu za celý rok nedostali a aktuálně je zařazen na pořad 111. schůze, která bude pokračovat od 14. září.

Cool Timeline

2020
Odpuštění silniční daně za rok 2020
24. 7. 2020 předložil spolu s dalšími 19 poslanci novelu zákona o dani silniční, která navrhla odpustit plošně silniční daň za rok 2020. Vláda zaslala nesouhlasné stanovisko 26. 8. 2020 s odůvodněním, že silniční daň již byla roce 2020 snížena a v důsledku úplného výpadku by došlo k ohrožení financování oprav a údržby silnic. Zároveň je návrh údajně neslučitelný s právem EU kvůli povinnosti platit tzv. eurovinětu za kamiony. Návrh byl 3. 9. 2020 přesto doporučen k projednání a zařazen na pořad 111. schůze.
Odpuštění daní z příjmů OSVČ za rok 2020

27. července 2020 předložil spolu s 19 poslanci novelu zákona o daních z příjmů, která měla osvobodit od daně příjmy fyzických osob ze samostatné činnosti za zdaňovací období roku 2020. “Navržená úprava rozvíjí původní ideu vlády a promíjí za rok 2020 daň z příjmu ze samostatné činnosti. Tímto opatřením by zůstalo dotčeným osobám na obnovu jejich podnikání a české ekonomiky po koronaviru o zhruba 7,5 mld. korun navíc,” uvedli poslanci v důvodové zprávě. Vláda zaslala k návrhu 26. srpna 2020 nesouhlasné stanovisko. Organizační výbor ale hned 3. září 2020 projednání návrhu doporučil a ten je nyní zařazen na pořad 111. schůze.

Odškodnění pro oběti demonstrací v roce 1969

10. 7. 2020 předložil spolu s dalšími 91 poslanci (včetně Kamala Farhana, Barbory Kořanové, Ilony Mauritzové) novelu zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací. Cílem bylo odškodnit občany tehdejší ČSSR (nebo jejich rodiny), kteří byli v období od 19. srpna 1969 do 22. srpna 1969 zraněni v souvislosti se zásahem Veřejné bezpečnosti, Sboru národní bezpečnosti, lidových milicí či jiné ozbrojené složky při potlačení demonstrací proti invazi. Zákon byl přijat a vyhlášen 27. 11. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 196 pod číslem 482/2020 Sb.

2019
Vodácký zákon

31. 10. 2019 skupina 78 poslanců zastoupená Lukášem Bartoněm (včetně Martina Baxy, Ilony Mauritzové, Barbory Kořanové, Jiřího Valenty) předložila další návrh novely vodáckého zákona v podobném znění, jako byl návrh z 20.4.2018 (vodákům by bylo povoleno 0,5 promile alkoholu). Vláda  vydala 27. 11. 2019 nesouhlasné stanovisko, návrh byl přesto 4. 12. 2019 doporučen k projednání. Aktuálně je zařazen na pořad 111. schůze.

Středoškolské vzdělání bez maturity

11. 6.2019 předložil spolu s dalšími 26 poslanci (včetně Lukáše Bartoně, Ilony Mauritzové) novelu školského zákona, která měla zavést institut ukončení střední školy bez maturity, tedy umožnit získat středoškolské vzdělání i neúspěšným maturantům. Existovaly by tři stupně: a) střední vzdělání, b) střední vzdělání s výučním listem, c) střední vzdělání s maturitní zkouškou, přičemž maturita by zůstala podmínkou pro přijetí na vysokou školu. Střední vzdělání by bylo uznáno i zpětně absolventům od školního roku 2010/2011. Vláda vydala k návrhu neutrální stanovisko 10. 7. 2019, návrh byl ale zamítnut v prvním čtení 28. 1. 2020.

Ústavní výchova pro problémové děti

26. 4. 2019 předložil spolu s dalšími 60 poslanci (včetně Barbory Kořanové) novelu zákona o výkonu ústavní výchovy, která navrhuje vrátit do zákona možnost pobytů v diagnostickém ústavu pro děti, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch chování požádali zákonní zástupci dítěte. „Situace v běžných školách se vlivem inkluzivních aktivit zhoršuje: zvyšuje se podíl problémového chování žáků v různých formách: šikana, kyberšikana, zvýšená agresivita, odmítání autorit a používání vulgarit, odmítání spolupráce, pedagogičtí pracovníci nemají k dispozici účinné prostředky k prevenci proti uvedeným jevům,“ uvádí poslanci v důvodové zprávě. Vláda vydala k návrhu 28. 5. 2019 nesouhlasné stanovisko, návrh byl přesto 29. 5. 2019 doporučen k projednání. Poslanci se k němu ale ještě nedostali a aktuálně je zařazen na pořad 111. schůze.

0,5 promile pro řidiče

25. 4. 2019 předložil spolu s dalšími 16 poslanci novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Cílem bylo povolit 0,5 promile alkoholu řidičům osobních aut, kteří jsou starší 21 let a mají řidičský průkaz déle než 24 měsíců, a také osobám jedoucím na zvířeti. Vláda vydala k návrhu 28. 5. 2019 nesouhlasné stanovisko, zákon byl přesto doporučen k projednávání a aktuálně je zařazen na pořad 111. schůze.

Právo na digitální služby

28. 3. 2019 předložil spolu s dalšími 132 poslanci (včetně Jana Volného, Barbory Kořanové, Lukáše Bartoně, Kamala Farhana, Jiřího Valenty, Jany Levové, Ilony Mauritzové) novelu zákona o právu na digitální služby, která upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci. Zákon byl schválen a vyhlášen 17. 1. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 5 pod číslem 12/2020 Sb.

2018
Zákon o návykových látkách

14. 11. 2018 předložil spolu s dalšími 39 poslanci (včetně Barbory Kořanové a Lukáše Bartoně) novelu zákona o návykových látkách. Šlo o návrh legalizace pěstování, zpracování a přechovávání malého množství konopí a jeho bezúplatné předání. Poslanci chtěli umožnit pěstování nebo zpracovávání až pěti rostlin konopí, přechovávání nejvýše 1250 g sušiny konopí nebo z tohoto množství získaných produktů z konopí s obsahem nejvýše 250 g THC17 ve vlastním obydlí. Mimo obydlí by bylo legální mít u sebe nejvýše 30 g sušiny konopí nebo z tohoto množství získané produkty z konopí s obsahem nejvýše 6 g THC. Novela měla dále umožnit bezúplatné předání nejvýše 30 g sušiny konopí nebo z tohoto množství získaných produktů jiné fyzické osobě starší 18 let. Vláda vydala nesouhlasné stanovisko 19. 12. 2018. Návrh byl zamítnut v prvním čtení, kam se dostal po více než dvou letech, 26. 1. 2021.

Vodácký zákon

20. 4. 2018 předložil spolu s dalšími 52 poslanci (včetně Jiřího Valenty, Lukáše Bartoně, Jany Levové, Ilony Mauritzové) návrh novely zákona o vnitrozemské plavbě (vodáckého zákona), jenž měl vodákům povolit nejméně 0,5 promile alkoholu. Návrh sice v březnu 2019 poslanci schválili, následně ale sněmovna novelu 24. 9. 2019 zamítla poté, co se vrátila ze Senátu s přílepkem, který měl povolit za určitých okolností 0,5 promile i cyklistům.

Protikuřácký zákon

14. 2. 2018 předložil spolu s dalšími 85 poslanci (včetně Ilony Maritzové, Jany Levové, Barbory Kořanové, která hlasovala nakonec pro zamítnutí) novelu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (tzv. protikuřácký zákon). Návrh měl umožnit vznik kuřáren u gastropodniků a povolení kouření v malých hospodách a barech, které nepodávají jídlo a jejich plocha určená pro zákazníky nepřevyšuje 80 m2. Vláda zaslala nesouhlasné stanovisko 15. 3. 2018. Návrh byl zamítnut v prvním čtení 29. 5. 2018.

Povinnost školek přijímat děti od 2 let věku

23. 1. 2018 předložil spolu s dalšími 21 poslanci (včetně Ilony Mauritzové) novelu školského zákona, která zrušila povinnost přijímat do předškolního vzdělávání děti již od 2 let věku, a také povinnou předškolní docházku od pátého roku věku dítěte. Vláda zaslala nesouhlasné stanovisko 23. 2. 2018, návrh byl přesto ve třetím čtení schválen 29. 6. 2018, zákon byl vyhlášen 16. 8. 2018 pod číslem 167/2018 Sb.

2017
Zrušení zákona o prodejní době

1. 12. 2017 předložil spolu s dalšími 24 poslanci novelu zákona, kterým se ruší zákon o prodejní době. V současné době platí zákaz prodeje o vybraných svátcích v obchodech s větší prodejní plochou než 200m2. Právě to chtěli poslanci zrušit. „Praxe ukázala, že norma je nadbytečná, nepřiměřeně zasahuje do práv obchodníků i omezuje občany. Vzhledem k tomu, že se stávající zákaz týká pouze některých prodejních ploch, tak narušuje konkurenční prostředí mezi jednotlivými obchodníky. Návrh zákona počítá s úplným zrušením zákazu prodeje o vybraných svátcích a vrací tak stav před nabytí účinnosti zákona č. 223/2016 sb.,“ uvádí důvodová zpráva 25 poslanců. Vláda zaslala neutrální stanovisko 27. 12. 2017, návrh byl ale zamítnut v první čtení 23. 1. 2018.